Главная » Статьи » Медіаосвіта

Модель впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес (на прикладі Мішково-Погорілівської ЗОСШ-інтернату)

Гінкул В.С.

МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

(на прикладі Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату)

Культурні та особистісні зміни, які відбуваються з підростаючим поколінням, багато в чому пов'язані з розвитком цивілізації, з інноваціями в галузі засобів масової комунікації. Особливе значення грамотна робота з інформацією має, коли йдеться про дітей та підлітків. У них відсутній достатній життєвий досвід, вони ще схильні до сліпого наслідування привабливих образів.

Сьогодні медіа потужно й суперечливо впливають на освіту підростаючого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання. Відтак, постає гостра потреба в розвитку медіаосвіти, одне з головних завдань якої полягає в запобіганні вразливості людини до медіанасильства і медіаманіпуляцій, втечі від реальності в лабіринти віртуального світу, поширенню медіазалежностей [1].

 

Особливо актуальними ці питання стають коли йдеться про формування медіаграмотності вихованців школи-інтернату, яким адаптація до умов навколишнього середовища дається дуже важко (особливо після того, як вони покинули стіни навчального закладу). Тому, сьогодні є необхідним розробити таку модель впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес, яка б стала одним з провідних чинників соціалізації дитини, сприяла всебічній підготовці особистості вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувала медіаобізнаність, медіаграмотність і медіакомпетентність.

При розробці моделі впровадження медіаосвіти  в навчально-виховний процес школи-інтернату (Додаток А) ставилися такі завдання:

·    сформувати медіа-імунітет особистості;

· сприяти формуванню критичного мислення, яке забезпечить свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб;

·        розвивати медіатворчість особистості спеціалізованими засобами медіа-культури [3].

 

Специфіка школи-інтернату визначила такі напрями реалізації моделі: робота з педагогами, робота з учнями й вихованцями, робота з батьками.

З метою формування у педагогічних працівників знань та умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки, та аудіо-візуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіа педагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу, пропонується проводити наступний комплекс заходів:

 • тренінги та навчальні семінари;
 •  тематичні педради та шкільні методичні об’єднання;
 • проходження педагогами дистанційних курсів з медіаосвіти;
 • створення шкільної медіа-відео-теки;
 • міжшкільні конференції педагогів з обміну досвідом по впровадженню медіаосвіти.

Формування критичного мислення, комунікаційної медіакомпетентності, медіаобізнаності, медіаграмотності, розвиток творчого самовираження  вихованців школи-інтернату проводиться в двох напрямках: урочна та позаурочна.

 

Робота з учнями й вихованцями школи-інтернату

Урочна форма діяльності

Заходи

Тематика заходу

Впровадження спецкурсу «Медіграмотність особистості»

Розробка навчальної програму викладання спецкурсу, враховуючи специфіку навчального закладу.

Курси за програмою Інтел «Шлях до успіху»

Проведення для школярів середньої та старшої школи курсів, що дозволять опанувати комп'ютерну грамотність, навчитися критично мислити і співпрацювати.

 

Дистанційне навчання

Надання учням можливості самостійно отримувати необхідні знання, користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, забезпечуваними сучасними інформаційними технологіями.

 

 

 

 

Уроки з елементами медіаосвіти

Впровадження способів ефективного використання медіа у навчальному процесі:

 • обробка традиційних завдань у спеціальній формі (робота з текстами, підготовка повідомлень, доповідей, аналіз інформації, розробка опорних схем і малюнків, мультимедійних презентацій);
 • організація навчальної діяльності з електронними словниками, енциклопедіями, Інтернет-порталами;
 • використання дослідницької методики (самостійний пошук медіаінформації учнями та її критичний аналіз).

Позаурочна форма діяльності

Відеопроекти учнів

Зйомка учнями відеороликів на різні теми з метою виховання медіа грамотності та формування медіакомпетентностей.

 

 

 

Шкільне телебачення

Впровадження проекту «Шкільне телебачення», як можливість максимального розкриття творчого потенціалу вихованцями. Робота над створенням телевізійних програм, дозволяє проявити себе оптимальним чином індивідуально або в групі, спробувати свої сили в самому широкому спектрі людської діяльності - від гуманітарного до технічного. І показати публічно результати своєї роботи.

Кіноклуб вихідного дня

Трансляція дітям відеороликів та кіно-, мультиплікаційні фільми з метою формування у них медіакультури.

Бесіди, виховні години, години спілкування

Включення в план виховної роботи заходів з формування медіакомпетентностей. 

Внутрішньошкільні та міжшкільні учнівські конференції

Проведення конференцій з розгляду актуальних питань медіаграмотності особистості в умовах навчально-виховного процесу, обміну досвідом.

Однією з перспективних складових роботи з учнями й вихованцями по впровадженню моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес – це створення шкільного медіаклубу, що включає в себе випуск шкільної газети, розробку структурованого сайту школи-інтернату, організацію роботи радіо, створення відеоканалу на Youtube.

 

Формування медіакультури родини, як частини цілісної системи медіаосвіти, провідного чинника ранньої соціалізації дитини, відбувається через впровадження медіаосвіти в родинне середовище. В даному напрямку пропонується організовувати: батьківські конференції, майстер класи «Діти-дорослим», анкетування батьків, тематичні батьківські збори, психолого-консультаційну допомогу батькам з питань медіагігієни [5, с.344-348].

Розробка і практична реалізація в навчальному процесі загальноосвітніх шкіл програм з медіаосвіти і основ аудіовізуальної грамотності стане важливим чинником у соціальній адаптації учнівської молоді до викликів сучасного інформаційного світу.

Отже, медіаосвіта (медіаграмотність) поряд з педагогікою повинні дати знання та практичні вміння підростаючому поколінню, які стануть підґрунтям для їх успішної соціалізації в умовах навколишнього середовища.

 

Список використаних джерел

 1. Гнатюк С. Сучасний розвиток Національного медіасередовища в Україні (аудіовізуальні ЗМІ) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/November/12.htm
 2. Гудилина С.И. Медиаобразование: грамотность и зрительская культура: Образовательные технологии XXI века. Материалы одинадцатой городской научно-практической конференции / под ред. Гудилиной С.И., Тихомировой К.М., Рудаковой Д.Т., Васильевой Н.И.,- М., 2011. – С. 14-19.
 3. Державне регулювання медіа-простору: Світовий досвід для України (на прикладі аудіовізуальних ЗМК) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Marrch/07.htm
 4. Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного с различными школьными дисциплинами // Стандарты и мониторинг в образовании. 1998. №3. C.26-34.
 5. Стерденко С.М. Роль семьи в формировании медиакультуры подросткови// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальная коммуникация». Том 21 (60). 2008 г. №1. С.344-348.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Медіаосвіта | Добавил: SerVic (14.10.2014)
Просмотров: 1214 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar