Главная » Файлы » Акмеологічний підхід

Критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя
03.02.2016, 20:35
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ АКМЕОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
 
     Критерії — це певне мірило оцінювання змін стані об’єкта дослідження, а показники — характеристики, що дозволяють відзначати зміни,
що відбуваються. Критерії мають відповідати таким вимогам: бути об’єктивними, містити найбільш суттєві моменти явища, що досліджується, охоплювати типові сторони явища, формулюватися зрозуміло, коротко, точно, вимірювати саме те, що має перевірити дослідник.
     Показники фіксують певний стан чи рівень розвитку досліджуваної реальності за виділеним критерієм.
     Критерій акмеологічний — міра професіоналізму суб’єкта, продуктивності його діяльності, розвитку професійних якостей і властивостей. Вони бувають інтегральними, конкретними і детальними. показники акмеологічні — характеристики міри продуктивності діяльності, розвитку особистісно професійних якостей і властивостей суб’єкта діяльності як професіонала рівень акмеологічний — характеристика досягнення суб’єктом праці високого рівня професіоналізму особистості й діяльності .Виходячи із зазначеного вище ми виділяємо критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя.
Критерії та показники сформованості акмеологічної
компетентності вчителя
Критерії
Показники
Методики
Акмеологічна
спрямованість
Потреби в досягненнях, мотивація успіху й уникнення невдач, мотив влади, ціннісні орієнтації, спрямованість учителя на справу, себе, взаємини, дотримання інструкцій
 
Тест­опитувальник вимірювання потреби в досягненнях (Ю. Орлов), методика діагностики особистості на мотивацію до успіху й уникнення невдач  (Т. елерс), методика «Мотив влади», методика «ціннісні орієнтації» (М.Рокич), тест «Управлінська ситуація та спрямованість учителя»
Акмеологічні
знання
Повнота, гнучкість, характер засвоєння знань (репродуктивний,
реконструктивний, творчий) з акмеології, педагогічної акмеології, акмеологічної компетентності, педагогічної майстерності, професіоналізму вчителя, теорії самовдосконалення (самовиховання) і знань про способи формування акмеологічної компетентності учнів, подолання вікових криз професійного становлення вчителя
Формули, бесіда з метою виявлення у слухачів розуміння ними суті акмеологічної компетентності та потреби її формування, тестові завдання
з психолого­педагогічних дисциплін, завдання для самостійної та індивідуальної роботи зі слухачами,
реферати, навчальні проекти, презентації
Акмеологічні
вміння
Конструктивні — кваліфікований добір, композиція й інтегрування
акмеологічного і педагогічного змісту навчальної інформації, про­
ектування власної педагогічної діяльності та поведінки, саморозвитку.
Організаторські — розкривати й мобілізувати власні зусилля в будь­яких ситуаціях, успішно виконувати педагогічну роботу з метою саморозкриття прихованих можливостей.Комунікативні — будувати такі міжособистісні взаємини в колективі, що рухають кожну людину до акме, швидко й безконфліктно адаптуватися до конкретних умов праці, що заважають формуванню акмеологічної компетентності вчителя. Гностичні — пізнавати власні можливості та розмірковувати про способи професійно­педагогічного зростання, оцінювати результати власної діяльності та самовдосконалення
Навчальні завдання з психолого­педагогічних
дисциплін, тести, акмеологічні задачі та завдання, педагогічні ситуації з акмеологічним наповненням, кросворди, есе, ділові ігри
Індивідуально­
психологічні
якості, які
сприяють або
заважають
просуванню
особистості
до акме
Схильність до ризику, подолання проявів тривожності, стиль по­
ведінки в конфліктних ситуаціях, розвиток емпатії, формування лояльності співробітника до установи, здатність до самооцінки
Методика виявлення схильності до ризику (Г. Шуберт), методика дослідження проявів тривожності (Дж. Тейлор), методика дослідження
поведінки в конфліктних ситуаціях (К. Томас), методика дослідження емпатії (І. М. юсупов, Є. М. Нікірєєв), оцінювання лояльності співробітника до організації (л. г. Почебут), вивчення загальної самооцінки (запитальник г. Казанцевої)
 
       На високому рівні вчитель має яскраво виражену акмеологічну спрямованість, яка виявляється в стійкому інтересі до професії вчителя, самоосвітньої діяльності, самопізнання, самовдосконалення своєї особистості та професійної діяльності. У вчителя чітко сформовані емоційно-спонукальні  чинники самоосвітньої діяльності: високий рівень вимог і домагань; висока потреба в досягненнях, усвідомлення їх значущості для цікавого й насиченого життя; потреба успіху в педагогічній діяльності, низький рівень мотивації до уникнення невдач. Результати педагогічної діяльності відрізняються оригінальністю, унікальністю. педагог намагається вдосконалювати як педагогічну діяльність загалом, так і окремі її елементи. віддає перевагу результатам діяльності порівняно з процесом. заради досягнення успіху готовий до ризику, але ризикує виважено й обдумано. створює сприятливі умови для досягнення акме учнями. не переоцінює своїх можливостей. приймаючи рішення, уникає зайвої авторитарності й надмірності, прислухається до порад колег, які мають значні успіхи в педагогічній діяльності. Має сформовану систему ціннісних орієнтацій, серед яких цінності професійної самореалізації визнає дуже важливими. Зорієнтований на інтереси справи, які не шкодять особистим інтересам. Учитель має високу якість акмеологічних знань, що виражається в повному розумінні суті акме, акмеологічної компетентності, творчому застосуванні знань у нестандартних ситуаціях. Учитель має розвинуті акмеологічні вміння: проектувати майбутню педагогічну діяльність, поступово ускладнюючи завдання; висувати близькі, середні та далекі цілі діяльності; приймати рішення про досягнення акме, визначаючи при цьому способи діяльності; набувати високих досягнень у професійній діяльності; аналізувати власні поведінкові характеристики та відповідно до отриманих результатів коригувати свою поведінку; безконфліктно адаптуватися до умов, що заважають розвитку акмеологічної компетентності; визначати можливість виникнення криз професійного й особистісного розвитку та обирати шляхи їх подолання. Має розвинуті комунікативні вміння. цілеспрямовано розвиває свої акмеологічні здібності. Самооцінка адекватна. у конфліктних ситуаціях поводиться виважено, намагається розв’язувати проблеми шляхом співпраці.
      На середньому рівні акмеологічна спрямованість учителя виражена недостатньо, що виявляється нестійким, ситуативним інтересом до проблем професійного вдосконалення, самопізнання, самоосвітньої діяльності. Не чітко сформовані емоційно-спонукальні  чинники самоосвітньої діяльності: учитель не висуває високих вимог до себе, до інших, до умов праці, рівень домагань середній. наявна потреба досягнень, успіху педагогічної діяльності, але зайва тривожність, боязкість невдач перешкоджає іноді досягненню високих результатів. Педагог не має яскраво вираженого прагнення до досягнення акме у професійноособистісному розвитку. недостатньо усвідомлює важливість цінностей професійної самореалізації. Учитель потенційно готовий долати будь-які перешкоди  заради досягнення успіху, але наявні зайва тривожність й обережність і недостатньо розвинені якості, такі як самостійність, активність, ініціативність, відважність, заважають досягати значних результатів  у педагогічній діяльності та професійному зростанні. Виявляє обережність під час розв’язання психологопедагогічних та акмеологічних завдань, не може самостійно формулювати акмеологічні проблеми.  За певних обставин може шукати причини відмовитися від виконання складного та відповідального завдання, перегляду ціннісних орієнтацій, відкладання на деякий час прийняття важливих рішень, а також може переносити прийняття рішень, які є його прерогативою, на інших осіб, на вищі рівні менеджменту. якість акмеологічних знань середня, характер засвоєння — конструктивний. педагог знає основні акмеологічні терміни й поняття, але не завжди правильно та творчо їх використовує в нових ситуаціях. частково володіє акмеологічними вміннями: чітко визначає близькі й середні цілі діяльності, але випробовує ускладнення та потребує допомоги під час складання перспективного плану професійного розвитку; намагається самостійно прий мати рішення про досягнення акме, однак не визначає при цьому способів діяльності; недостатньо володіє способами аналізу та корекції власної поведінки; адаптується до нових умов праці поступово; може передбачити виникнення криз професійного й особистісного розвитку, але не здатний самостійно обрати шляхи їх подолання. акмеологічні здібності потребують удосконалення. Комунікабельний, але іноді виявляє надмірну впевненість у правильності своєї думки або позиції (завищена самооцінка), або навпаки, поступається власними інтересами, йде на поступки (занижена самооцінка).
     На низькому рівні в учителя відсутня акмеологічна спрямованість, прагнення до успіху, потреба в досягненнях, натомість наявна висока мотивація до уникнення невдач. Не приділяє належної уваги самоосвітній діяльності, питанням самовдосконалення, самопізнання, оскільки не вважає свою професію цікавою, престижною, не використовує її як засіб розвитку своєї особистості й діяльності. Учитель виявляє надмірне захоплення чужими порадами, орієнтується повністю на чужу думку, не має власної позиції або зовсім не відстоює її щодо подолання проблем професійно-особистісного розвитку. Цінності професійної самореалізації не сформовані. Уникає прийняття самостійних рішень, відмовляється від виконання складних та оригінальних завдань. самооцінка неадекватна, високий рівень тривожності, готовності до невиправданого ризику або повна відсутність бажання ризикувати. Учитель має низькі показники особистісно-професійного розвитку, цільові орієнтири розмиті, не знає, чого прагне, має низький рівень домагань. Акмеологічні знання відсутні, не розуміється на основних акмеологічних поняттях і термінах. Акмеологічні вміння та здібності не розвинуті. Часто вчитель перебуває в стані збудливості, неврівноваженості, дратівливості, емоційного виснаження через високе нервове напруження, відсутність навичок самопізнання та саморегуляції, самовідновлення. Не володіє способами створення атмосфери довіри, взаємоповаги, переважно дотримується авторитарного стилю, виявляє надмірне прагнення відстояти свої інтереси на шкоду іншим або зовсім нехтує особистою думкою, байдуже ставиться до прийняття рішень відносно професійної діяльності. Має низький рівень комунікабельності й емпатії, що виражається в невмінні встановлювати доброзичливі взаємини з оточенням, нерозумінні психічних станів інших людей.
      Отже, критеріями сформованості акмеологічної компетентності вчителя є акмеологічна спрямованість, акмеологічні знання, акмеологічні вміння, індивідуально-психологічні якості, що сприяють або заважають просуненню особистості до акме. Критерії виявляються через низку якісних ознак — показників, відповідно до міри прояву яких можна робити висновки про більший або менший ступінь вираження критерію. Рівні сформованості акмеологічної компетентності учителя — високий, середній, низький — характеризують різний ступінь сформованості компонентів акмеологічної компетентності обов’язковим перспективним напрямом
Категория: Акмеологічний підхід | Добавил: SerVic
Просмотров: 802 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 0
avatar