Главная » Файлы » Акмеологічний підхід

Формування самоосвітньої компетентності на уроках правознавства при використанні акмеологічного підходу до навчання
03.02.2016, 21:19
  1.Вступ. Проблемно  - орієнтований аналіз діяльності.
 
Освіта ХХІ століття це освіта,  направлена на формування та розвиток особистості.  Соціальні зміни,  науково-технічний розвиток,  дуже сильно вплинули на зміни мети та завдань освіти. Завдання сучасної школи - виховання особистості, яка володіє не лише знаннями, професіоналізмом, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях спілкування, використовуючи свої знання, досвід і беручи на себе відповідальність за дану діяльність .Я, як учитель історії та правознавства,  в своїй методичній роботі багато уваги приділяю пошуку нових форм і методів освітньої діяльності. Прагну до створення сприятливого психологічного клімату в навчальному процесі, застосовуючи особистісно-значущі способи навчальної роботи, індивідуальні завдання  різних типів і рівнів, індивідуальні темпи роботи і вибір видів навчальної діяльності. Це дозволяє досягти розкутості дитини,  зняти тривожність і психічне напруження учнів. У процесі роботи над представленої темою належну увагу приділяла вдосконаленням  форм і методів організації уроків,  спрямованих на реалізацію саморозвитку учнів. Організовувала навчальний процес у відповідності з принципами самоактуалізації індивідуальності,творчості,  довіри та підтримки. Це дозволило підвищити виховний потенціал уроків і виховних  заходів, що позитивно  позначилося на якості освіти.
Тема досвіду :Формування  самоосвітньої компетентності на уроках правознавства при використанні акмеологічного підходу до навчання.
 
                                               2.Актуальність досвіду
      Наші учні - це люди нового покоління,  сучасники інформаційного суспільства, тому вимоги до рівня розвитку їх особистості зростають. 
     Одне із завдань сьогодні - формування молодої людини, громадянина з критичним, нестандартним мисленням, здатної до пошуку виважених рішень, заснованих на самостійному дослідженні навколишнього світу. Такі люди будуть визначати успіхи нашої країни в майбутньому.
     Але, на жаль, не всі діти хочуть вчитися і сформувати таку молоду людину,  як вимагають від нас стандарти, складно. Проблема низької мотивації до навчання  у переважної більшості учнів знайома практично кожному вчителю. Всі педагоги прагнуть до того,  щоб їхні учні добре вчилися, з зацікавленністю і бажанням займалися на уроках та вдома. У цьому зацікавлені і батьки учнів. Але, часом, і вчителям, і батькам стосовно дітей доводиться з жалем констатувати: «не хоче вчитися», «міг би прекрасно займатися, але бажання немає», «здібності є, але лінується». У цих випадках ми зустрічаємося з тим, що в учня не сформовані потреби в знаннях, немає інтересу до навчання. Якщо відсутня належна мотивація, вчитель правознавець ,історик не може підготувати учнів до реального життя в сучасному суспільстві, тобто основні компетенції учнів не розвинені. На початку своєї педагогічної діяльності спостерігаючи за дітьми, розмовляючи з ними, аналізуючи результати шкільних олімпіад і конкурсів, я стала помічати, що у більшості учнів переважає репродуктивний рівень знань по шкільним предметам. Творчі здібності розвинуті слабо, діти бояться аргументовано обстоювати свою позицію у спорі. До того ж я виявила, що у дітей слабкий інтерес до моїх предметів. Мотивація навчання - низька.
     Переді мною постало питання:  чому навіть школярі, які  старанно вивчають теорію права, не завжди вміють ним оперувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, та виявляються безпорадними в ситуації дискусії, суперечки або навіть природного спілкування з проблем політики і суспільного життя.
Специфіка предметів суспільствознавчої циклу вимагає від учнів вміння працювати з інформацією, різного роду джерелами, документами, матеріалами ЗМІ, потік яких безперервно зростає. Це викликає певні труднощі, невіра в свої сили, незадоволеність. Учень втрачає інтерес до вивчення історії та правознавства. 
Протиріччя - структура освітнього простору масової школи, традиційних форм освіти не в змозі враховувати особливості особистості кожної дитини.
     Для того,  щоб мій урок був життєвим, цікавим я стала шукати вихід разом з психологом Ніколаєнко З.М. Вона проводила різні види діагностик : виявляючи мотивацію старшокласників ,виявляючи способи сприйняття Інформації учнями. Спільна робота допомогла знайти вихід.Тепер я прагну стимулювати дітей до самоосвіти і саморозвитку,  шляхом використання акмеологічного підходу до навчання . Адже при акмеологічному  підході домінує проблема розвитку творчих здібностей, особистих якостей , якізабезпечують  реалізацію індивідуальних якостей кожної дитини .І це дуже важливо не тільки для отримання знань, але і для формування громадянської позиції школяра .
    Мета досвіду: Розвиток мотивації навчання через використання акмеологічного підходу .
 
                  3.Визначення провідної ідеї, її складових частин.
     Процес активізації навчально-пізнавальної діяльності з допомогою акмеологічного підходу на уроках історії та правознавства є основою формування стійкої мотивації і запорукою формування ключових компетенцій школярів. Сформованість мотивації є важливим якісним показником ефективності навчально-виховного процесу. Акмеологічний підхід до освіти, спрямований на самовдосконалення людини в освітньому середовищі, на її саморозвиток, на просування молодої  і дорослої людини від однієї вершини до іншої, на досягнення "акме" в різних видах зрілості людини, в його творчості і здоров'ї, у розвитку всіх її життєвих сил. З метою вирішення завдань розвитку школярів я вирішила здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив на мотиваційно-ціннісну та регулятивно-діяльнісну сфери особистості, з урахуванням специфіки характеру сприйняття і логічної обробки навчального матеріалу, особливостей пам'яті, мислення, уяви. Тобто акмеологічним може стати будь-психологічний вплив, що здійснюється в інтересах особистості, її розвитку - об'єкта впливу - і має гуманістичну спрямованість. Але цілі акмеологічного впливу цим не обмежуються. Вважається, що головною їх метою є стимулювання розвитку властивостей суб'єктності, коли об'єкт акмеологічного впливу стає більш активним, відповідальним, по-хорошому амбітним, коли у нього істотно зростає самоэффективность. У цьому випадку акмеологічне вплив здійснюється переважно на мотиваційну та ціннісно-смислові сфери особистості.
 
4.Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів.
     У технологічному сенсі пізнавальна активність особистості забезпечується за рахунок впровадження інноваційних педагогічних технологій, особистісно-орієнтованої освіти, постійного використання міжпредметних зв'язків, що підвищують науковий рівень освіти; використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проблему мотивації пізнавального блоку навчання можна вирішити за допомогою реалізації наступних прийомів:
     1) включення учнів у колективну діяльність, через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом "метод проб і помилок",  надання учнями допомоги один одному;
      2) незвичайна форма піднесення матеріалу;
    3) створення проблемної ситуації, через аналіз, порівняння навчальних об'єктів, організацію навчання від учнів, створення ситуації дефіциту знань, встановлення суперечностей;
     4) співпраця на уроці, через спільне вирішення проблеми і вирішення протиріч, евристичну бесіду, навчальну дискусію, виділення істотних ознак предметів, класифікацію, узагальнення, моделювання;
     5) залучення учнів до оціночної діяльності, через організацію рефлексії, використання рефлексивних лінійок, відгук учнів про відповіді інших, оцінка проміжних досягнень;
    6) стимулювання діяльності, через оцінку, подяку, словесне заохочення, виставку кращих робіт, надання вчителем незначної допомоги, ускладнення завдань.

З сучасних освітніх технологій, що дозволяють вирішити цю задачу педагогічної діяльності я використовую:
                                                       
Інформаційно-комп'ютерні технології.
Технологію проектів (соціальні, навчальні.)
Кейс-технології.
Інтерактивні методи навчання.
     При цьому я користувалася основними рекомендаціями щодо організації навчального процесу для розвитку пізнавальності.
1.Осмислена діяльність вчителя - осмислене навчання.
2. Розвиток внутрішньої мотивації - рух вгору.
3. Емоційність уроку - важливий стимул.
4. Розвивай допитливість.
5. Педагогіка співробітництва - запорука успішної мотивації.
 
Інформаційно-комунікативні технології
Інформаційні технології дозволяють по-новому використовувати на уроках правознавства текстову, звукову і відеоінформацію, користуватися найрізноманітнішими джерелами інформації.
На уроках історії та правознавства з використанням ІКТ продовжується робота по закріпленню навчальних навичок та формування вмінь здійснювати дослідницьку діяльність. Хочу зазначити, що в учнів, які працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок, умінь орієнтуватися у величезному потоці інформації, вміння аналізувати, порівнювати, аргументувати, узагальнювати, робити висновки. У своїй практиці використовую різні медіаматеріали, самостійно готую презентації.
Технологія проектів
Займаючись з учнями проектною діяльністю, я для себе встановила, що проектний метод у процесі навчання дозволяє розвивати основні компетенції:
• розвивати навчальні вміння і навички, комунікативний потенціал школярів; 
• вирішувати інформаційні завдання; 
• організовувати спілкування і взаємодія всіх учасників освітнього процесу;•
• створювати комфортні умови навчання;
• активізувати розумову діяльність школярів;
• знімати нервову навантаження (релаксація).
В основі кожного навчального проекту лежить проблема, з якої витікає і мета, і завдання діяльності учнів. Вона ж зумовлює метод діяльності, спрямованої на її рішення. Метою проектної роботи стає пошук способів вирішення проблеми, а завдання формулюється як спосіб досягнення цілі в певних умовах. Проектна діяльність пов'язана з творчістю і породжує щось якісно нове, відмінне від вже існуючого.
Кейс технологія.
Кейс - технологія - технологія вивчення явищ на основі конкретних ситуацій. Сутність технології - вивчення загальних закономірностей на прикладі аналізу конкретних випадків. Цілі при використанні методу:
- розвиток навичок аналізу і критичного мислення; 
- з'єднання теорії з практикою;
- представлення прикладів прийнятих рішень;
- демонстрація різних позицій і точок зору
 У своєму досвіді я використовую такі методи Кейс технологій:
Ситуаційні задачі і вправи, ситуаційні рольові ігри, розбір ділової кореспонденції, ситуаційний аналіз.

ПРИКЛАДИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ:
Завдання, що грунтуються на основі позиції суб'єкта історії
Завдання, що спираються на позицію сучасної людини
Завдання на основі аналізу документів
Іноді я даю учням можливість самим взяти участь у розробці кейсів.
Таке завдання я називаю - домашньою пропозицією.

СИТУАЦІЙНІ РОЛЬОВІ ІГРИ:
Мета даного методу полягає в тому, щоб у вигляді інсценізації створити перед аудиторією правдиву історичну, правову, соціально-психологічну ситуацію і потім дати можливість оцінити вчинки та поведінку учасників гри.
Уроки - театралізовані ігри завжди підштовхують дітей до самостійної роботи та розвитку навчальної мотивації учнів. В них активну участь беруть всі групи учнів. Одні беруть участь в іграх, щоб реалізувати свої здібності і потенційні можливості, не знаходять виходу в інших видах навчальної діяльності, інші - щоб отримати високу оцінку, треті - щоб показати себе перед колективом, четверті вирішують свої комунікативні проблеми і т. п. Для стимулювання участі в іграх, особливо учнів профільних класів я використовую заохочення - жетони - за активну участь, хорошу підготовку, перемогу команди у грі. Жетони є навіть більшим стимулом для дітей даного віку активно працювати на уроці, ніж відмітка
 
ПРОБЛЕМНО - ДИСКУСІЙНА ГРА.
Дану форму роботи частіше використовую в старших класах. Проблемно - дискусійна гра покликана виявити існуюче різноманіття різних точок зору учасників на якусь проблему, а потім і формування свого погляду на ту чи іншу історичну проблему. На уроці - дискусії присутній характерний ознака - міжособистісний конфлікт, де кожен захищає свою позицію.
 
МЕТОД ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ.
Мета даного методу - процес створення або вдосконалення об'єктів.
Для здійснення цієї технології учасників заняття розбивають на групи, кожна з яких займається розробкою свого проекту. 
Практично будь-який викладач, який побажає впроваджувати кейс-технології, маючи на руках керівництво і набір ситуацій, зможе це зробити цілком професійно. Однак слід зазначити, що вибір на користь застосування цих методів навчання не повинен стати самоціллю викладача в освітньому процесі. Адже кожна із названих технологій ситуаційного аналізу повинна бути впроваджена з урахуванням навчальних цілей і завдань, особливостей групи учнів, їх інтересів і потреб, рівня компетентності, регламенту т багатьох інших факторів, що обумовлюють можливості впровадження кейс-технологій, їх підготовки та проведення.

Технологія особистісно-орієнтованого навчання.
Інтерактивне навчання - це, насамперед, діалогове навчання. Діалог можливий і при традиційних методах навчання, але лише на лініях "вчитель - учень" або "вчитель - група учнів (аудиторія)". При інтерактивному навчанні діалог будується також на лініях "учень - учень" (робота в парах), "учень - група учнів" (робота в групах), "учень - аудиторія" або "група учнів - аудиторія" (презентація роботи в групах), "учень - комп'ютер" і т. д. Інтерактивне навчання розглядається мною як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, коли навчальний процес протікає таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Порівняно з традиційним навчанням в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога і учнів: активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для ініціативи.
Слід відзначити кілька методів інтерактивного навчання, які я активно використовую на уроках суспільствознавства. Це: "Мозковий штурм", дебати , "Ангели та демони" 
 
                                             5. Результативність досвіду
Систематичне використання інноваційних методів та акмеологічного підходу на уроці призвело до цілого ряду наслідків: 
1.Підвищився рівень використання наочності на уроці,                                                                        
2.Підвищилася продуктивність уроку. 
3.Активніше встановлюються міжпредметні зв'язки. 
4.З'явилася можливість організації проектної діяльності учнів під керівництвом викладача. 
5.Змінилося ставлення до навчального праці. Учні почали вибирати способи реалізації своїх здібностей і можливостей, активно залучатися у позаурочну діяльність. Брати участь у конкурсах і виховних заходах.
6. Підвищилась якість знань з історії та правознавства .
8. Зберігається стійка мотивація учнів до навчання на уроках і в позаурочній діяльності. 

При аналізі результатів застосування акмеологічних прийомів та методів організації навчальної діяльності я прийшла до наступних висновків:

- підвищилася навчальна мотивація 
- зросла соціальна та пізнавальна активність дітей: рівень суб'єктивного контролю учня, інтелектуальна ініціатива; 
- відповідальність за прийняті рішення; 
- з'явилася відкритість мислення, здатність до колективної діяльності
- зріс пізнавальний інтерес до предмету, що підтверджує анкетування учнів .
- спостерігається щорічна тенденція зростання якості знань - розширилися компетентності школяра як учня: його самостійність, інформаційна грамотність, впевненість у собі, що проявляються в здатності прийняти рішення, а також орієнтація на завдання й кінцевий результат, відповідальність, соціальна незалежність.
 
                                                                    Висновок
Отже, я можу з упевненістю сказати , що використання акмеологічного підходу в роботі вчителя дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, яка полягає у пошуку та вирішенні складних питань, які вимагають актуалізації знань, аналізу, вміння бачити за окремими фактами явище, закон. Робота на уроці, різні проблемні завдання «змушують» учнів постійно звертатися до додаткової літератури, інших джерел  знань. Все це є джерелом формування стійкої мотивації. Кожен учень йде шляхом відкриттів незнайомого, незвіданого раніше, а разом ми робимо одну справу: вчимося і вчимо один одного. Таким чином, використання акмеологічних прийомів навчання відкриває можливості формування життєвого досвіду дитини; стимулює творчість і самостійність, потреба у самореалізації та самовираженні; виводить процес навчання і виховання з стін школи в навколишній світ; реалізує принцип співробітництва учнів та дорослих, поєднуючи колективне та індивідуальне; веде учнів по сходинках зростання особистості; викликає інтерес до предмета; вчить спілкуватися, розвиватися інтелектуально і найголовніше допомагає формувати внутрішній світ громадян України .Я впевнена, що перехід до акмеологическому навчання створить надійні передумови для поєднання навчання, виховання і розвитку школярів в єдиний педагогічний процес. Я впевнена, що перехід до акмеологическому навчання створить надійні передумови для поєднання навчання, виховання і розвитку школярів в єдиний педагогічний процес.
                                                             
                                                                Література
1. Антропова Ст. Л. Акметехнологія у професійній підготовці вчителя адаптивної школи .// Шкільні технології. 2003.№6.
2. БодолевА.А. Про суб'єктивні фактори творчої діяльності людини //Педагогіка 1995.
3. Воровщиков Ц. Р. Школа повинна вчити мислити проектувати ,досліджувати. М. 2007.
4. ДеркачА.А. Акмеологічні засади розвитку професіоналізму.М 2004.
5. Деркач А. А. Зазикін В. Р. Акмеологія . М 2009.
6. Замихін Ст. А. Інноваційний аспект розвитку акмеологічної поліпрофильної школи М. 2008.
7. Максимова Ст. Н. Акмеологія :Нова якість освіти. СПб 2010.
8. Максимова Ст. Н. Введення в акмеологію шкільної освіти. СПб 2002.
9. Лук'янова М. І. Особистісно орієнтований урок :конструювання та діагностика М. 2006.
10. Ясвин Ст. А. Освітнє середовище : від моделювання до проектування .М.2010.
Категория: Акмеологічний підхід | Добавил: SerVic
Просмотров: 1848 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar