Главная » Файлы » Акмеологічний підхід

Акмеологічна карта розвитку й саморозвитку вчителя ЗНЗ
03.02.2016, 21:31
Акмеологічна карта розвитку й саморозвитку вчителя ЗНЗ
 
Порядок роботи з Амеокартою
·        Акмеокарта фіксує результативність професійної діяльності вчителя і доцільність застосовуваних форм і методів роботи. Керівники та методичний актив закладу освіти разом з методслужбами міста (району) спрямовують професійну діяльність педпрацівника впродовж усього міжатестаційного періоду.
·        Вступний розділ містить загальні відомості та перспективи особистісно-професійного розвитку педагогічного працівника.
·        У першому розділі фіксуються результати діагностики і самооцінювання рівня фахової майстерності і результатів професійної діяльності за попередній період. Методична служба спільно з керівниками навчального закладу і вчителем планує заходи та завдання для роботи вчителя у міжкурсовий період у вигляді тем післякурсового завдання, контрольних робіт, участі в заходах тощо.
Прогнозується бажаний рівень професійного розвитку, який буде досягнутий наприкінці міжатестаційного періоду. В подальшому проводиться самодіагностика та аналіз виконання планів професійного самовдосконалення в міжатестаційний період. За підсумками щорічного самоаналізу до Акмеокарти вносяться корективи, плануються додаткові заходи.
·        У другому розділі Акмеокарти фіксується участь учителя в різних формах і методах професійної діяльності і фахового самовдосконалення в міжатестаційний період. Відомості заносяться до таблиць по мірі виконання заходів.
·        Третій розділ Акмеокарти містить інформацію щодо результатів професійної діяльності вчителя, яка заноситься до відповідних таблиць щорічно за підсумками навчального року особисто вчителем за участю керівників закладу і працівників методслужб. 
·        У заключному розділі Акмеокарти здійснюється аналіз роботи вчителя, оцінка якості навчально-виховного процесу з предмета, що він викладає. Підбиті за участю експертів підсумки міжатестаційної діяльності працівника надаються до розгляду атестаційної комісії.
·        Відомості з таблиць Акмеокарти заносяться до ПЗ «Реалізація Індивідуальної траєкторії розвитку (ІТР)» наприкінці кожного навчального року і в ході атестації.
·        По завершенні міжатестаційного періоду відомості Акмеокарти використовуються для аналізу підсумків професійної діяльності працівника і враховуються атестаційною комісією при винесенні рішення щодо підсумків атестації.
 
Акмеокарта
 ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ
 
Загальні відомості (заповнюється працівником)
1.     Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________ ________________________________________________________________
2.     Рік і дата народження _____________________________________________
3.     Освіта __________________________________________________________
4.     Стаж педагогічної роботи__________________________________________
5.     Посада і повна назва закладу ________________________________________ ________________________________________________________________
6.     Стаж роботи на даній посаді _______________________________________
7.     Предмет викладання ______________________________________________
8.     Дата попередньої атестації _________________________________________
9.     Кваліфікаційна категорія___________________________________________
10.      Педагогічне звання________________________________________________
11.       Дата попереднього проходження курсів підвищення кваліфікації ________________________________________________________________
12.       Дата наступної атестації ___________________________________________
 
 
Перспективи особистісно-професійного розвитку педагогічного працівника
·        Мета і завдання особистісно-професійного розвитку в міжатестаційний період.
·        «Вузькі місця», тобто умови і фактори, які заважають професійному зростанню.
·        Особливості динаміки мотиваційної сфери.
·        Вид акмеологічних технологій, які доцільно застосовувати для особистісно-професійного зростання (визначається за участю психолога).
 
І. ДІАГНОСТИКА. САМООЦІНЮВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ
(заповнюється на початку міжатестаційного періоду)
 
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Складові професійної компетентності
Рівень за результатами самодіагностики
Рівень за результатами діагностики
Загальнокультурна
 
 
Психолого-педагогічна
 
 
Методична
 
 
Фахова (з предмета викладання)
 
 
 
МЕТА І ЗАВДАННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ
Мета:
По закінченні міжатестаційного періоду,
в ході атестації 2018 року
отримати _____________________  кваліфікаційну категорію,
педагогічне звання «__________________________».
 
Завдання:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Тема дослідження (якщо проводиться): ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ
Форми освіти
Діяльність
Терміни
Очікуваний результат
Результат
Курсове підвищення кваліфікації
 
 
 
 
Дистанційна освіта
 
 
 
 
Масові заходи системи безперервної освіти в міжкурсовий період
 
 
 
 
Самоосвітня діяльність
 
 
 
 
Конкурси фахової майстерності
 
 
 
 
 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА
ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 (заповнюється по мірі участі протягом міжатестаційного періоду)
 
1. Рівень організації навчальних занять
(уроків, відкритих заходів, індивідуальної роботи з учнями)
 
Дата відвідування
Ким відвідано
заняття
Вид, тема заняття
Висновки
(рівень організації)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Участь у навчально-методичній і дослідницько-пошуковій роботі
(презентація досвіду, кооперативна творча діяльність)
 
Дата
заходу
Досліджувана проблема,
зміст діяльності
Висновки (рівень участі)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
(заповнюється за підсумками кожного навчального року
та наприкінці міжатестаційного циклу)
 
2. Результати навчально-педагогічної діяльності
 
2.1. Відслідкування динаміки якості освіти з навчального предмета
Навчальні досягнення (% якості знань)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Результати моніторингу навчальних досягнень учнів, здобутих компетентностей і компетенцій з навчального предмета. Відслідкування динаміки змін
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати річного оцінювання, Державної підсумкової атестації
 
 
 
 
 
Результати Зовнішнього незалежного оцінювання (якщо є)
 
 
 
 
 
Інші показники (за рішенням атестаційної комісії)
 
 
 
 
 
 
2.2 Результативність роботи з обдарованими учнями
Досягнення учнів
 (копії дипломів додаються)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Підсумки участі учнів у олімпіадах
(рівень, місце, прізвище учня)
 
 
 
 
 
Підсумки участі учнів у конкурсі МАН
(рівень, місце, прізвище учня)
 
 
 
 
 
Підсумки участі учнів у інших конкурсах
(рівень, місце, прізвище учня)
 
 
 
 
 
 
3. Результати участі в методичній роботі
3.1.  Результати участі вчителя
в заходах поширення передового педагогічного досвіду
Досягнення вчителя
 (копії дипломів, сертифікатів додаються)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Підсумки участі в конкурсах фахової майстерності (рівень, місце)
 
 
 
 
 
Підсумки участі в заходах місцевого, обласного, всеукраїнського рівнів: науково-практичних конференціях, семінарах, форумах (рівень, публікації)
 
 
 
 
 
Підсумки участі в інших заходах
(вказати)
 
 
 
 
 
 
3.2. Підготовлені продукти
навчально-методичної діяльності вчителя
Види матеріалів
1 рік
3 рік
5 рік
Власні методичні розробки,апробовані та схвалені науково-методичними установами, в т.ч. участь в авторському колективі
(додаються відгуки та протоколи)
 
 
 
Статті у виданнях ВАК, збірках матеріалів науково-методичних конференцій
(вказуються вихідні дані)
 
 
 
Публікації в періодичних педагогічних виданнях, наявність персонального сайта працівника з власними методичними розробками ( з відгуками фахівців) (вказуються вихідні дані)
 
 
 
Виступи на засіданнях педради, методоб’єднання (теми)
 
 
 
Інші підготовлені матеріали (вказати)
 
 
 
 
4. Рівень професійно-особистісного зростання протягом міжатестаційного періоду за формальною, неформальною, інформальною складовими неперервної освіти
 
4.1. Результати проходження курсів підвищення кваліфікації
Термін проходження
Форма навчання
(КМС, очно-дистанційна, традиційна)
Підсумки проходження (в т.ч. кількісні показники)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Результати участі в інших формах підвищення кваліфікації
Термін проходження
Форма підвищення кваліфікації (отримання другої вищої освіти, спеціалізація, аспірантура, відкритий університет інноваційної педагогіки)
Підсумки проходження (диплом, сертифікат, відгуки організаторів)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.     Додаткові результати професійної діяльності
(якщо не враховані вище)
Види діяльності
Рівень результатів діяльності
Результати позакласної роботи з навчального предмета
 
Участь у роботі над методичною темою закладу освіти в складі творчих груп, кооперативна творча діяльність
 
Робота класного керівника
 
Інші результати
(за рішенням атестаційної комісії)
 
 
IVПІДСУМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
(заповнюється щорічно і наприкінці міжатестаційного циклу)
 
САМОАНАЛІЗ ПІДСУМКІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ
Складові професійної компетентності
Стартовий рівень
Досягнутий рівень
Психолого-педагогічна
 
 
Методична
 
 
Фахова (з предмета викладання)
 
 
 
Самоаналіз досягнення мети й виконання завдань міжатестаційного періоду________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Учитель ___________________________
 
 
РЕЗЮМЕ
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Й МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
ЩОДО ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
З ПРЕДМЕТА, ЩО ВИКЛАДАЄ ВЧИТЕЛЬ
(Резюме обґрунтовує атестаційну характеристику вчителя
та надається до розгляду атестаційної комісії)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Керівник закладу освіти ______________________
 
Представник методичної служби ______________    
 


АКМЕОГРАМА

(заповнюється на початку міжатестаційного періоду)
 

Загальні відомості (заповнюється вчителем)

1. Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

2. Рік і дата народження _____________________________________________

3. Освіта __________________________________________________________

4. Посада і повна назва закладу_______________________________________

5. Стаж педагогічної роботи__________________________________________

6. Предмет викладання ______________________________________________

7. Кваліфікаційна категорія__________________________________________

8. Педагогічне звання_______________________________________________

9.Дата проходження курсів підвищення кваліфікації_____________________

10. Дата наступної атестації __________________________________________


Дата заповнення
________________________________________

Підпис 
_________________________________________

Особистісна характеристика (складається самостійно педагогічним працівником шляхом самооцінки)
  1. Підструктура здібностей і потенціалу (наявність обдарованості або таланту; оцінка потенціалу особистості)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Підструктура індивідуальності (характеристики образа «Я»; особливості мотивації й потреби в досягненнях; характеристик самооцінки; характеристики ціннісних орієнтацій, інтереси; оцінки самореалізації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Підструктура спрямованості (характеристики спрямованості; зміст спрямованості; ставлення до професійної діяльності; спрямованість на взаємодії).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Підструктура характерологічних особливостей і моральних якостей (цілеспрямованість; гуманістична спрямованість у відносинах; чесність; порядність; принциповість; об'єктивність; гуманістична спрямованість у відносинах; чесність; порядність; принциповість; об'єктивність)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Підструктура професійних характеристик (професійна компетентність; глибина професійних знань і вмінь; професійна креативність; характеристики професійних умінь)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  1. Акмеологічні інваріанти професіоналізму (сила особистості; рівень антиципації; рівень саморегуляції; рівень працездатності; уміння реалізовувати рішення; специфічні (визначаються з урахуванням здатностей професійної діяльності); психологічні професійно важливі якості; індивідуально-ділові якості)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Розгорнутий загальний висновок, який містить: мету особистісно-професійного розвитку в міжатестаційний період; прогноз динаміки зростання професійної майстерності; «вузькі місця», тобто умови і фактори, які заважають цьому зростанню; особливості зміни мотиваційної сфери; прогноз динаміки особистісного розвитку і те, що йому сприяє або заважає; вид акмеологічних технологій, які доцільно застосовувати для особистісно-професійного зростання)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

І. ДІАГНОСТИКА. САМООЦІНЮВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ

(заповнюється на початку міжатестаційного періоду) 
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Складові професійної компетентності

Рівень за результатами самодіагностики

^ Рівень за результатами діагностики

Загальнокультурна

 

 

Психолого-педагогічна

 

 

Методична

 

 

Фахова (з предмету викладання)

 

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Мета: 

По закінченні міжатестаційного періоду, в ході атестації ___________року отримати 

_____________________ кваліфікаційну категорію, 

педагогічне звання «__________________________».
Завдання:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема атестаційного дослідження: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Форми освіти

Діяльність

Терміни

Очікуваний результат

Результат

Курсове підвищення кваліфікації
 

 

 

 

Дистанційна освіта
 

 

 

 

Масові заходи системи безперервної освіти в міжкурсовий період
 

 

 

 

Самоосвітня діяльність
 

 

 

 

Конкурси фахової майстерності

 
 
 
 
 
Категория: Акмеологічний підхід | Добавил: SerVic
Просмотров: 1857 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 3.0/1
Всего комментариев: 0
avatar